Programa NOSTALGIA SHOW BLACK (Byra Gomez Discotecario)
14:00 - 18:00
14:00 - 19:00
14:00 - 20:00
19:00 - 21:00
21:00 - 00:00
18:00 - 21:00
21:00 - 23:00